hs-8380th

HS-8380TH HV 35 kg*cm – 0,13sec/60 gradi